Naar de inhoud
 

KWBN Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen KWBN en daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering van een vereniging. Samen met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is de Ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van KWBN.

In de Ledenraad zijn 24 zetels beschikbaar. Daarvan zijn er 12 voor vertegenwoordigers van de lidorganisaties in de geografische regio’s, 9 voor vertegenwoordigers van de individuele leden/wandelaars en 3 voor vertegenwoordigers van de landelijke organisaties.

Van 16 t/m 20 februari 2019 zijn er verkiezingen voor de Ledenraad. Hiervoor kun je jezelf tot en met 27 januari 2019 kandidaat stellen. Onderstaand informeren we je over de hele procedure van kandidaatstelling, verkiezingen en benoeming.

Kandidaatstelling

Voor de geografische regio’s (12 zetels, 2 per regio)
KWBN kent 6 geografische regio’s: Brabant-Zeeland, Gelderland, Limburg, Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Overijssel-Flevoland en West (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht). Alle lidorganisaties stemmen op 2 kandidaten uit de regio waarbij zij zijn ingedeeld. Ben jij lid van een lidorganisatie in een specifieke regio? Dan kun je je kandidaat stellen als Ledenraadslid voor die specifieke regio. Ben je lid van meerdere lidorganisaties in meerdere regio’s? Dan kun je je slechts kandidaat stellen voor 1 regio.

Voor het platform individuele leden (9 zetels)
Alle individuele leden van KWBN kunnen zich verkiesbaar stellen als Ledenraadslid namens het platform individuele leden. De verkiezing geschiedt trapsgewijs. Dat betekent dat degene die zich kandidaat stelt, zich aansluit bij en wordt gekozen door de Kerngroep individuele leden. Ben je wandelaar, nog geen lid van KWBN, maar wil je wel deel uitmaken van onze Ledenraad? Ook dan wordt je van harte uitgenodigd om te reageren. Voorwaarde voor kandidaatstelling is dan wel dat je individueel lid wordt van KWBN en jezelf aansluit bij de Kerngroep individuele leden.

Voor het platform landelijke organisaties (3 zetels)
Je kunt je kandidaat stellen als Ledenraadslid voor deze groep als je lid bent van een lidorganisatie die door KWBN officieel is aangemerkt als landelijke organisatie. Het platform kiest haar eigen leden.

Je kunt jezelf kandidaat stellen via dit online formulier.
Hierin vragen we om jouw persoonsgegevens, ervaring, motivatie en de groep waarvoor je je kandidaat stelt.

Selectiecommissie

Er komt een selectiecommissie bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en een afvaardiging van de geografische regio’s en beide platforms. De commissie wordt ondersteund vanuit het Bondsbureau. De belangrijkste taken van de commissie zijn: toetsen van geschiktheid kandidaten, opstellen van kieslijsten en vaststellen van de verkiezingsuitslag.

Verkiezingen en benoeming

Meteen nadat de kieslijsten zijn vastgesteld, maken we de kandidaten bekend middels publicatie op onze website kwbn.nl. Kort daarna starten de digitale verkiezingen. In elke geografische regio kan een lidorganisatie zijn stem uitbrengen op twee kandidaten. In het platform individuele leden en het platform landelijke organisaties kan worden gestemd op 9, respectievelijk 3 kandidaten.

In alle gevallen geldt dat de kandidaten met de meeste stemmen de verkiezing winnen, waarmee hun benoeming als Ledenraadslid een feit is. De benoeming gaat in op de dag nadat de verkiezingsuitslag bekend is en wordt schriftelijk bekrachtigd door onze directeur-bestuurder.

Belangrijke data

Convocatie verkiezingen / oproep kandidaatstellingen  03 december 2018
Indienen kandidaatstellingen  03 december 2018 t/m 27 januari 2019
Toetsing kandidaten/samenstellen kieslijsten (selectiecommissie)  28 januari t/m 10 februari 2019
Bekendmaking kandidaten  11 t/m 15 februari 2019
Verkiezingen  16 t/m 20 februari 2019
Communicatie uitslag verkiezingen  woensdag 21 februari 2019
Benoeming nieuwe Ledenraadsleden  donderdag 22 februari 2019
1e vergadering nieuwe Ledenraad  donderdag 21 maart 2019


Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de kandidaatstelling of over de aanstaande verkiezingen? Dan kun je contact opnemen met Roel de Krijger, onze manager Service: r.dekrijger@kwbn.nl, 024-655587.

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij